Executive search

H2R wspiera firmy w rekrutacji najlepszych kandydatów na managerskie oraz wysoce specjalistyczne stanowiska.

Choć każda rekrutacja jest inna, można wyróżnić kilka wspólnych etapów procesu rekrutacyjnego: przygotowanie strategii, sourcing, interviewing i onboarding.

 

Przygotowanie strategii rekrutacyjnej jest pierwszym i kluczowym elementem dla całego procesu, gdyż wpływa na wszystkie jego dalsze etapy.

Strategia określa sposób komunikacji z rynkiem, kanały poszukiwań, charakter interview etc. i jest ściśle dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta.

Strategia uwzględnia takie parametry jak:

Kultura organizacyjna firmy, działu. Otoczenie biznesowe.
 

Profil stanowiska:

  • Cele i KPIs
  • Kluczowe wyzwania
  • Zespół
  • Okoliczności powstania wakatu
  • Główni partnerzy

Value proposition stanowiska z punktu widzenia kandydata:

  • Stanowisko
  • Firma
Wymagane kluczowe kompetencje.

Na tym etapie następuje identyfikacja potencjalnych kandydatów w oparciu o przyjętą strategię. Cały nacisk położony jest na dotarcie do właściwych osób, z których zdecydowana większość nie poszukuje nowej pracy.

Sourcing w praktyce H2R ma bardzo aktywny charakter. Jego podstawą jest kontakt z doświadczonymi managerami oraz pozyskiwanie rekomendacji od praktyków pracujących w interesującym, z punktu widzenia prowadzonej rekrutacji, obszarze.

 

W praktyce H2R interview nie jest klasyczną rozmową kwalifikacyjną, w której jedna strona ocenia drugą, ale „jest dialogiem” o zdecydowanie bardziej partnerskim charakterze, w którym dwie strony omawiają stopień dopasowania proponowanego stanowiska do kompetencji oraz aspiracji kandydata.

Jednocześnie przez stosowane narzędzia dbamy o to, by interview dostarczało maksymalnie zobiektywizowanych informacji związanych z rzeczywistymi, biznesowymi wymaganiami danego stanowiska, a nie było konkursem umiejętności autoprezentacji.

Finalizacja rekrutacji jest bardzo wrażliwym etapem, który wymaga szczególnej dbałości o przejrzystą komunikację i szybki przepływ informacji pomiędzy stronami. Nawet jeśli firma i kandydat podjęli pozytywną decyzję odnośnie nawiązania współpracy, wciąż wiele kwestii pozostaje do ustalenia: warunki umowy, negocjacje finansowe etc. 

Ponadto w większości przypadków należy spodziewać się kontroferty od obecnego pracodawcy, dlatego aktywne zarządzanie tym procesem jest tak istotne dla ostatecznego powodzenia całej rekrutacji. 

 

Rekrutujesz?